Nezisková organizácia ŽIVOT sa nachádza v jednej z najstarších obcí na strednom Zamagurí v prekrásnom prírodnom prostredí, plnom nádherných kultúrnych a historických pamiatok, v jednom z centier rozvoja cestovného ruchu v obci Spišské Hanušovce. V neziskovej organizácii ŽIVOT, poskytujeme sociálne služby v domove sociálnych služieb pre 20 prijímateľov a v špecializovanom zariadení zameranom na Alzheimerovu chorobu, Parkinsonovu chorobu a demencie rôzneho typu etiológie poskytujeme sociálnu službu pre 24 prijímateľov sociálnej služby. Kapacita zariadenia je 48 miest. Prijímateľom sociálnej služby sa zabezpečuje opatrovateľská, zdravotná, sociálna starostlivosť 35 zamestnancami pozostávajúcimi z dvoch multidisciplinárnych tímov Návrat - domov sociálnych služieb a Nezábudka - špecializované zariadenie. Tímová spolupráca má svoje významné miesto pri budovaní podmienok kvality života pre všetkých prijímateľov sociálnej služby domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia, ktorým pri realizovaní ich každodenných individuálnych potrieb, nie sú kladené žiadne bariéry, ale naopak žijú si v prirodzenom prostredí miestnej i širšej komunity, ktorej sú samozrejmou súčasťou.
V nadväznosti na tieto sociálne služby má svoje pôsobenie aj prepravná služba. Prepravnou službou zabezpečujeme komfortnejší spôsob prepravy a poskytujeme ju fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaným na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie a seniorom.
Nezisková organizácia ŽIVOT sa v rámci čiastočného transformačného procesu zapojila do prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v domove sociálnych služieb s celoročným pobytom. V obci Haligovce sa vytvorí jednopodlažný objekt s prístavbou pre ubytovacie zariadenie sociálnych služieb poskytujúce rodinné ubytovanie. Vzniknú tak 2 samostatné bytové jednotky s celkovou kapacitou 12 miest. V každej bytovej jednotke budú žiť 6 prijímatelia sociálnej služby. Prijímateľom sociálnej služby sa vďaka tomu, otvoria možnosti samostatnosti, nezávislosti, na realizáciu slobodných rozhodnutí v bežných aspektoch života, a to za pomoci pomáhajúceho personálu.
Okrem už existujúcich poskytovaných sociálnych služieb prijímateľom sociálnych služieb v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, a prepravnej služby je predpoklad na zriadenie nových sociálnych služieb ako je opatrovateľská služba, poradenská sociálna služba, možnosti odborných vzdelávacích aktivít pre potreby pracovníkov v sociálnych službách ako aj aktivity spojené s podporou komunitného života, čím sa zabezpečí hlavná filozofia zákona o sociálnych službách
a tou je udržateľnosť obyvateľov so zdravotnými a sociálnymi ťažkosťami v prirodzenom rodinnom prostredí. Týmto sa obmedzí umelo vytvorená potreba umiestnenia do zariadenia s celoročnou pobytovou formou.


                                                       Strategická vízia ŽIVOT, n. o. Spišské Hanušovce

Víziu ŽIVOT, n. o. Spišské Hanušovce vystihuje nasledujúci výrok, ktorý prezentuje ctižiadostivý cieľ:

" Každý z nás má moc dať šťastie..., načúvajúce ucho, pozerajúce oko, vystretú ruku."

                                                                                                                                        Pam Brownová
                                                                                                                                     austrálska poetka

Víziou nášho zariadenia sociálnych služieb je dosiahnuteľná predstava o tom akou si nezisková organizácia praje byť v budúcnosti. Vo svojej činnosti sa preto zameriava na poskytovanie komplexnej sociálnej starostlivosti, na sledovanie najnovších trendov v oblasti sociálnych služieb, čo najbližšie k" normálnemu životu" a v rámci "normálneho štandardu", oporou, ktorého je tímová spolupráca našich zamestnancov.

                                                                                                                   PhDr. Jana Sotáková
                                                                                                                              riaditeľka ŽIVOT, n.o.