Cenník

CENNÍK  PLATNÝ OD 1.6.2023

za poskytované sociálne služby v Domove sociálnych služieb a Špecialializovanom zariadení v zmylse zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Cenník v Domove sociálnych služieb od 1.6.2023

Cenník v Špecializovanom zariadení  od 1.6.2023