C E N N Í K


za poskytované sociálne služby v Domove sociálnych služieb a v Špecializovanom zariadení v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Úhrada za pobyt v zariadení: 5,- eur./deň

Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe vrátane: upratovania, prania, žehlenia, údržby bielizne a šatstva.

Úhrada za stravu: 10,- eur./deň

Raňajky: 1,50,- eur./deň

Desiata: 1,00,- eur./deň

Obed: 2,90,- eur./deň

Olovrant: 1,00,- eur./deň

Večera: 2,10, - eur./deň

                                                                 2. večera: 1,00, - eur./deňPri diéte doplatok denne: 0,50,- eur./deň

Celková úhrada za deň je: 14,50,- eur./deň

Pri diéte celková úhrada za deň je: 15,00,- eur./deň


Tento cenník platí od: 01.10.2018

V Spišských Hanušovciach, dňa 05.09.2018

                                                                                                                                      v.r.

............................................

predseda Správnej rady

ŽIVOT, n.o. Spišské Hanušovce
CENNÍK ZA POSKYTOVANÉ SOC. SLUŽBY


                                                            C E N N Í K


za prepravnú službu pre fyzické osoby ťažko zdravotne , fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom sobmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie v zmysle § 42 ods. 1 zákona

NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Priame platby od prepravovanej osoby, resp. sociálneho zariadenia na základe objednávky na prepravu.

Cena 0,58 €/za 1 km.

Pri výpočte platby sa zohľadňuje počet osôb prepravovaných súčasne.

Platba/úhrada za prepravnú službu:

za prepravu sa prepravovanej osobe vydajú príjmové doklady zaregistrované pod číslom a s

označením právnickej osoby. Na príjmovom doklade bude napísaný počet

najazdených km a výška úhrady za najazdené km. Platba sa realizuje u vodiča v hotovosti,

ktorý to následne odovzdá ekonómke, resp. sociálnej pracovníčke, ktorá vedie

evidenciu v samostatnej pokladni.

Nahlásenie - objednávka prepravnej služby i počet prepravovaných osôb a miesto vyzdvihnutia a

zastavenia sa nahlasuje vždy deň vopred telefonicky alebo osobne v kancelárii sociálnej pracovníčky.

Spôsob zabezpečenia prepravnej služby:

Vykonávatelia:

  • Vodič osobného motorového vozidla v súčinnosti so zdravotným a sociálnym pracovníkom - dispečing
  • zabezpečujúci telefonický kontakt, v prípade potreby prepravy autom na dané miesto.
  • telef. kontakt: 052/4892161, alebo 0917 521654
  • V prípade potreby ďalší vykonávatelia budú 2 zamestnanci pôsobiaci v ŽIVOT,n.o. Spišské Hanušovce 176

Tento cenník platí od 18.12.2013

predseda Správnej rady

ŽIVOT, n.o. Spišské Hanušovce