INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

                              podľa čl.13 Nariadenia EP a Rady (EÚ)