Kontakty

Štatutárny orgán:

PhDr. Jana Sotáková
Mobil: 0915 622 380 , pevná linka: 052/4892162

Kontaktné osoby zodpovedné za poskytovanie informácií o poskytovaných sociálnych službách, za postup pri príjme prijímateľa sociálnej služby do DSS a ŠZ a za uzatváranie zmlúv o poskytovaní sociálnej služby v zmysle § 74 zákona o SS:

Sociálny pracovník - koordinátor tímu DSS

Mgr.Lýdia Petrasová

Sociálny pracovník - koordinátor tímu ŠZ

Bc. Eva Neupauerová

t.k. mobil: 0917 521 654, pevná linka/fax: 052/489 21 61


ŽIVOT, n.o. Spišské Hanušovce 176, 059 04 Spišské Hanušovce
tel.: 052/4892161
e-mail: zivot@compnet.sk
web. stránka: www.zivotno.sk

Ako sa k nám dostanete

Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie pri neziskovej organizácii ŽIVOT, n.o., sídli

v obci Spišské Hanušovce č. 176, 059 04.


Obec Spišské Hanušovce


Je to jedna z najstarších obcí na strednom Zamagurí v nadmorskej výške 614 m. Podľa miestnej legendy ju mal založiť poľský šľachtic Zápoľský, ktorý sa oženil s dcérou miestneho baču Hanuša. Farnosť tu mala existovať už od roku 1236.
S istotou však možno konštatovať, že obec vznikla na nemeckom práve po roku 1313. Založil ju Šoltýs Henus na majetku Berzeviciovcov. Obec mala mnohých pánov. Zásadný vplyv zaznamenalo pôsobenie rehoľníkov Božieho hrobu z prešporstva v Lendaku, ktorí priviedli do Hanušoviec osadníkov z okolia Miechowa za Krakovom. Vlastnili obec až do roku 1593, kedy ju predali Jurajovi Horvátovi.

Medzi významné kultúrne pamiatky obce patria:

Kostol svätého Ondreja v Spišských Hanušovciach bol postavený už pred rokom 1200. Je vybudovaný z kamenného muriva a nevyniká špecifikým slohom. V kostole sa nachádzajú umelecky hodnotné oltáre a sochy a drevené lavice.
Pôvodne klasicistický kaštieľ, postavený v 19. storočí šľachtickou rodinou Spillenbergovcov, v roku 2008 zrekonštruovala firma IFK. Na priečelí budovy obdĺžnikového pôdorysu so zvýšeným prízemím a s manzardovou strechou, sa nachádza erb Spiellenbergovcov a Okoličániovcov. Keďže sa mobiliár nezachoval v pôvodnom stave, kaštieľ bol upravený na atraktívne hotelové zariadenie.
Kaplnka sv. Barbory stojí od roku 1803 na mieste staršej drevenej kaplnky. Terajšia kaplnka má tri oltáre: sv. Barbory, P. Márie a sv. Vojtecha. Vnútorné zariadenie bolo prevzaté zväčša zo starej drevenej kaplnky.
Za dedinou smerom na Reľov bola roku 1815 postavená kaplnka P. Márie Nanebovzatej.
O školskej výchove v obci je málo správ. Prvá zmienka o zriadení školy pochádza z 18. júna 1810, kedy bola uzavretá dohoda medzi občanmi Hanušoviec a Jezerska s Jozefom Janosfym ako inšpektorom ľudových škôl. Koncom 19. storočia bola postavená nová väčšia budova pre 80 detí s "patričnými potrebami" ako lavice, tabule, mapy, glóbus atď. Momentálne navštevujú základnú školu s materskou školou detí z okolitých dedín.
V súčasnosti žije v obci Spišské Hanušovce 658 obyvateľov, z toho 351 mužov a 307 žien. Väčšiu časť obyvateľstva tvoria občania v produktívnom veku.
Obec Spišské Hanušovce je obklopená prekrásnou prírodou. V poslednom období sa obec stáva aj centrom cestovného ruchu, v ktorej sa nachádzajú turistické atrakcie, cyklistické trasy. V blízkosti obce je Pieninský národný park, splav na rieke Dunajec, hranica s Poľskou republikou.