Mikroprogram PSK

Správa z vyhodnotenia realizácie projektu podporeného z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

 

V mesiaci február 2021 sa  nezisková organizácia ŽIVOT na základe  schváleného Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č.594/2020 zo dňa 14.12.2020 a Uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 632/2021 zo dňa 15.2.2021 zapojila do vyhlásenej Výzvy Mikroprogram Prešovského samosprávneho kraja a predložila svoju žiadosť o poskytnutie dotácie pre rok 2021. Programu 3 „Sociálne služby“  s cieľom programu kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi. Cieľovou skupinou boli prijímatelia sociálnych služieb, podprogram 3.2. bežné /neinvestičné / výdavky. Po splnení formálnych náležitostí sa na základe Uznesenia zastupiteľstva PSK č.708/2021 zo dňa 3.5.2021 podpísala Zmluva s Ú PSK vedená v registri Zmlúv pod  č.1299/2021/OPR.

Vďaka poskytnutej finančnej dotácii z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja vo výške 1843,99,- eur. a vlastným zdrojom ŽIVOT, n.o.        vo výške 461,- eur. sa podarilo zrealizovať projekt s názvom: „Včasná a preventívna zdravotná diagnostika prijímateľov sociálnych služieb“  Predmetom projektu bol nákup  1 ks EKG – 12 kanálové s monitorom  a 1 ks diagnostického  CRP prístroja spolu s 20 ks CRP testovacích kaziet a 20 ks FOB testovacích kaziet. Termín realizácie plánovanej aktivity prebiehal v čase od 1.7.2021 – do 31.10.2021. Kúpou  týchto zdravotníckych prístrojov sme zabezpečili zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti o  prijímateľov sociálnych služieb.

V rámci vykonávania komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti  momentálne u 43 prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb ŽIVOT,n.o. ktorú vykonávajú dve zdravotné sestry v súčinnosti s pravidelnými návštevami všeobecného lekára, ktorý  nie je vždy prítomný  v čase kedy je potrebné urýchlene diagnostikovať rôzne zápalové problémy u prijímateľov SS a rovnako tak  odhaliť aj poruchy srdcového rytmu prijímateľov SS zvlášť u imobilných, kde  ich  samotná preprava  autom je pre nich náročná.  Z uvedeného dôvodu sme považovali za nevyhnutné zabezpečiť si tieto dva diagnostické  prístroje EKG a CRP spolu s testovacími kazetami.

Zakúpením týchto diagnostických prístrojov sa  nám skvalitnila poskytovaná zdravotná starostlivosť u prijímateľov sociálnych služieb, pretože vieme  okrem  základných vitálnych funkcií telesnej teploty a krvného tlaku zmerať a zaznamenať aj prítomnosť/neprítomnosť zápalu v tele a  srdcovú aktivitu u prijímateľov SS,  sú to dôležité informácie ktoré potrebuje včas vedieť všeobecný lekár,  aby stanovil diagnózu  a odporučil následnú  medikamentóznu liečbu.

 

 

V Spišských Hanušovciach, dňa 29.10.2021

 

 

 

spracovala: PhDr. Jana Sotáková                       riaditeľka ŽIVOT, n.o.

 

Najnovšie články

Kategória článkov