O nás

ŽIVOT, n.o.

Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie v Spišských Hanušovciach

ŽIVOT, n.o. začal svoju prevádzku 3. októbra 2005 ako domov dôchodcov a zariadenie opatrovateľskej služby. Od roku 2008 pribudol domov sociálnych služieb a od 1.1.2010 bol v prevádzke, len ako domov sociálnych služieb.

V druhej polovici roku 2010, v zariadení prebehla kompletná rekonštrukcia. Na základe rekonštrukčných prác vzniklo zariadenie s dvoma poschodiami a prízemím, s ubytovacími bunkami, s výťahom, ktorý umožnil debarierizáciu zariadenia ako aj s rôznymi miestnosťami, ktoré prispeli k zvýšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb. Celková rekonštrukcia stala 865 000, -eur. Prostriedky boli zabezpečené z Európskych fondov, štátneho rozpočtu ako aj z vlastných zdrojov. Od 15.02.2011 pribudol k Domovu sociálnych služieb i nový druh a forma poskytovanej sociálnej služby - Špecializované zariadenie zamerané na Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu a na demenciu rôzneho typu etiológie s celoročným pobytom. Kapacita zariadenia je 48 klientov. V mesiaci december ŽIVOT,n.o. Spišské Hanušovce rozšírilo svoje služby o nový druh sociálnej služby - prepravnú službu. Prepravnou službou v zmysle § 42 ods.1 zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa rozumie preprava fyzických osôb ťažko zdravotne postihnutých, fyzických osôb s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie a seniorov. Naše služby v praxi poukazujú na potrebu mať k dispozícii aj prepravnú sociálnu službu, vyplynulo to najmä z neustále narastajúceho počtu ťažko zdravotne postihnutých občanov, či ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom a aj ľudí dôchodkového veku, ktorí majú ťažkosti dostať sa sami, na lekárske vyšetrenie, či ísť si vybaviť svoje záležitosti do iných inštitúcií. Takýto druh sociálnej služby bol potrebný i z hľadiska obmedzenia zdravotnej dopravnej služby. Myslíme si, že tento druh sociálnej služby výrazne skvalitní aj oblasť terénnej sociálnej práce v regióne.

Prepravná služba bude pôsobiť v priamej nadväznosti na činnosť Domova sociálnych služieb a Špecializovaného zariadenia zameraného na Alzheimerovu chorobu, Parkinsonovu chorobu a na demenciu rôzneho typu etiológie, v ktorých sa poskytujú sociálne služby, nielen pre obyvateľov Zamaguria, ale i širšieho okolia v rámci územia Prešovského kraja.

Charakteristika prepravnej služby

Prepravná služba je verejnoprospešnou sociálnou činnosťou, ktorou sa zabezpečuje:

- pomoc osamelým ľuďom dôchodkového veku, či s nepriaznivým zdravotným stavom a zdravotne postihnutým občanom na lekárske a iné vyšetrenia mimo miesta svojho bydliska , návšteva úradov verejnej správy a samosprávy, doprava k diaľkovým autobusovým spojom a vlakom, resp. preprava do kúpeľov a iné rekondičné pobyty, doprava do chrámov či návšteva iných potrebných služieb,
- prepravná služba je občanovi v núdzi poskytovaná za minimálnu úhradu, ktorá vychádza z aktuálnej ceny náhrad za použitie súkromného motorového vozidla na služobné účely a mení sa v závislosti od typu vozidla a výšky tejto náhrady uverejnenej v Zbierke zákonov po jej aktualizácii. Je možná bez úhrady v prípade zabezpečenia prepravy v ohrození života a vzniknutej mimoriadnej situácie (škody na zdraví a majetku, strata finančného zabezpečenia, prírodná katastrofa).
- prepravná služba bude súčasťou už vybudovanej siete sociálnych, zdravotníckych a ošetrovateľských služieb,
- prepravná služba bude zabezpečovať odvoz osôb aj v rámci spolupráce s Hasičským a záchranným zborom pri autonehodách a krízových situáciách, napr. povodniach (súčasť územného strategického plánovania záchranárskych zložiek pre riešenie krízových situácií).
Bližšie informácie ohľadne úhrady a spôsobu poskytovania prepravnej služby nájdete v časti cenník.