Podávanie žiadosti

Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom NRSR č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v domove sociálnych služieb je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na uvedenú službu. Tlačivá "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" a "Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu" "nájdete na tejto webovej stránke alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne na oddelení sociálnych služieb ÚPSK - odbor sociálny na Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. Dôsledne vyplnenú "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" spolu s prílohami a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo "Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu" pošlite na ÚPSK - odbor sociálny na Námestie mieru 2, 080 01 Prešov alebo ich doručte osobne na podateľňu ÚPSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 - 15:00 hod.
Na základe vyššie uvedených podkladov vydá Úrad PSK "Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu".
Na základe vydaného rozhodnutia vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo "Žiadosť o zabezpečení poskytovanej soc. služby" spolu s prílohami a vydaným "Rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu" doručí do vybraného zariadenia sociálnych služieb alebo znova na odbor sociálny pri ÚPSK v Prešove.