Podporný projekt Nadáciou EPH

Správa z vyhodnotenia podporeného projektu Nadáciou EPH s názvom:

Komfort a pohodlie  pre našich  imobilných prijímateľov sociálnych služieb ŽIVOT, n.o.

Nezisková organizácia ŽIVOT so sídlom v Spišských Hanušovciach sa aj v kalendárnom roku 2021  v mesiaci máj zapojila do grantovej výzvy vyhlásenej Nadáciou EPH  Oporný bod 2021 určenej organizáciám,  zariadeniam poskytujúcim sociálne služby. Zámerom  grantového programu bolo podporiť organizácie, inštitúcie  a zariadenia poskytujúce sociálne služby v tom aby mohli naďalej plnohodnotne ľuďom so znevýhodnením uľahčovať ich zapojenie sa do spoločnosti a zabezpečovať ostatné služby, ktoré vychádzajú  z individuálnych potrieb klientov. V nami predloženom projekte s názvom: Komfort a pohodlie pre našich imobilných prijímateľov sociálnych služieb ŽIVOT, n.o. sme sa zamerali na najzraniteľnejšiu skupinu prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú imobilní alebo čiastočne imobilní. Cieľom plánovaného projektu  bolo zabezpečenie väčšieho komfortu a maximálneho pohodlia prijímateľom sociálnych služieb, ktorí sú odkázaní na pobyt na lôžku, alebo majú iné zdravotné znevýhodnenie  sú  čiastočne imobilní. Nákupom  zdravotníckych pomôcok  5 ks aktívnych antidekubitných matracov ARMONY pre dlhodobo ležiacich prijímateľov SS, 7 ks lôžkových stolíkov ku posteli pre kultúrne stolovanie prijímateľov sociálnych služieb, 3 ks štvorkoliek   na podporu ich  pohybu, a 3 ks choduliek s kolieskami,  tak aby sa mohli prijímatelia ľahšie pohybovať v priestoroch interiéru aj exteriéru. Časový harmonogram uskutočňovania plánovaných aktivít sme realizovali v čase od 1.6.2021 – 30.11.2021.       

Na základe rozhodnutia Správnej rady nadácie EPH zo dňa 26.5.2021 nám schválili  finančný príspevok vo výške  2.500,- eur. Vďaka finančnej podpore z nadácie EPH a vlastným zdrojom ŽIVOT, n.o.  sa nám podarilo zrealizovať projekt  v celkovej výške použitých finančných prostriedkov  2.784, 70, – eur. a zakúpiť tak 5 ks  aktívnych antidekubitných matracov ARMONY, 7 ks lôžkových stolíkov ku posteli /drevených/,     3 ks štvorkoliek, 3 ks chodúľok s kolieskami.

Zrealizovaním  schváleného projektu sme dosiahli účinnejšiu prevenciu proti preležaninám u ležiacich prijímateľov sociálnej služby, kultúrnejšie a komfortnejšie stolovanie a podávanie stravy na izbe prijímateľov sociálnych služieb, ktorým zdravotný stav  nedovoľuje sa stravovať v jedálni spoločne s ostatnými prijímateľmi sociálnych služieb,   aktivizáciu a podporu pohybu u prijímateľov sociálnych služieb  po návrate z nemocničného prostredia, kde absolvovali operácie pohybového aparátu v rámci čoho sa môžu voľnejšie pohybovať vo vnútorných a vonkajších priestoroch bez pomoci iných osôb.

 

V Spišských Hanušovciach, dňa  22.11..2021

spracovala: PhDr. Jana Sotáková

riaditeľka ŽIVOT, n.o.

Najnovšie články

Kategória článkov