Poskytované služby

V DSS sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby vykonávaním odborných činnosti, obslužných činnosti a ďalších činnosti v zmysle zákona NRSR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách), ktoré sú zamerané na:

1. prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby alebo rodiny,
Nepriaznivá sociálna situácia podľa zákona o sociálnych službách je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopností sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.
2. zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
3. zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,

V ŠZ sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu etiológie.

Formy sociálnych služieb v DSS a ŠZ:

a) ambulantná forma - poskytovanie odborných, obslužných a ďalších činností,
b) celoročná forma - pobytová sociálna služba, poskytovanie odborných, obslužných a ďalších činností.

Odborné činnosti sú:
• základné sociálne poradenstvo,
• pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
• pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
• sociálna rehabilitácia,
• ošetrovateľská starostlivosť
• pracovná terapia

Obslužné činnosti sú:
• ubytovanie
• stravovanie
• upratovanie
• pranie, žehlenie a údržba bielizne

Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.
Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek.

Ubytovanie je zabezpečené v tzv. ubytovacích bunkách s vlastným sociálnym zariadením. Jedna bunka ma dve izby kde sú ubytovaní 4 klienti. Sú k dispozícii aj jednolôžkové bunky na vlastné požiadanie. Na každej izbe je televízny rozvod a internetové pripojenie. V celom zariadení je riešená bezbarierovosť.
Stravovacia prevádzka je zabezpečená vo vlastnej kuchyni s jedálňou, ktorá má kapacitu 50 klientov. Na každom poschodí je jedna mini kuchynka pre klientov, kde majú možnosť si samostatne pripraviť a konzumovať stravu.

Pranie, žehlenie a údržba bielizne je zabezpečená v práčovni zariadenia.

Ďalšie činnosti sú:
• záujmová činnosť
• kultúrna činnosť
• spoločenská činnosť
• športová činnosť
• rekreačná činnosť
• rehabilitačná činnosť

Tieto činnosti sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.

Charakteristika niektorých činností vykonávaných v našom zariadení:

Zdravotná starostlivosť:

- je odborná činnosť, ktorá je zabezpečovaná prostredníctvom pravidelných osobných návštev všeobecného lekára Mgr. MUDr. Jany Víznerovej a taktiež je poskytovaná aj psychiatrická starostlivosť MUDr. Andreou Remeckou a stomatologická starostlivosť poskytovaná MUDr. Magdalénou Puobišovou.

Sociálne poradenstvo:

- je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva v našom zariadení na úrovni základného sociálneho poradenstva. Ide o posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Sociálna rehabilitácia:

- je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby, rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.
- ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia je najmä nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie, samostatného pohybu a sociálnej komunikácie.

Pracovná terapia:

- je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.
- liečba prácou je vynikajúcim prostriedkom na formovanie estetického cítenia klienta a slúži na rozvíjanie a upevňovanie jeho zručností.

- v zariadení majú prijímatelia sociálnej služby možnosť rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti okrem bežných ručných prác aj tkaním na krosnách.

Kultúrno-spoločenská činnosť:

Pre integráciu našich klientov do spoločnosti sa snažíme vytvárať im podmienky a organizovať účasť na spoločenských a kultúrnych podujatiach spoločne s ľuďmi, ktorí nie sú zdravotné znevýhodnení. Naším cieľom je stav maximálnej inklúzie našich klientov do spoločnosti, ich adaptácia a akceptácia majoritnou spoločnosťou. Klientom zabezpečujeme účasť na rôznych kultúrno-spoločenských akciách - návštevy divadla, kina, galérií, múzea, remeselných a výstavných trhov.
Klientom spestrujeme pobyt v zariadení aj zaujímavými vystúpeniami.

V rámci harmonogramu činností sú do týždenného rozvrhu zaradené pravidelné štvrtkové besedy, kde sa rozprávajú o rôznych problémoch, o témach, ktoré ich zaujímajú, vyjadrujú vlastné názory a postoje. Na tieto stretnutia sú prizývaní rôzni hostia.
Športovo - rekreačná činnosť:

Pre klientov zabezpečujeme denné vychádzky do okolia, v letných mesiacoch je to pobyt v záhrade, športové popoludnia, opekanie a pod.
Ďalšou možnosťou športového vyžitia našich klientov je možnosť cvičenia. Organizujeme autobusové výlety spojené s návštevou iného zariadenia ako aj jednodňové výlety do prírody.

Rehabilitačná činnosť

Klienti zariadenia majú možnosť vyžívať niektoré rehabilitačné prvky v priestoroch rehabilitácie. Je im k dispozícii vyrýva vaňa a masážne lôžko.