prepravná služba - Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie

kontaktujte nás
Prejsť na obsah
prepravná služba
V mesiaci december ŽIVOT,n.o. Spišské Hanušovce rozšírilo svoje služby o nový druh sociálnej služby - prepravnú službu. Prepravnou službou v zmysle § 42 ods.1 zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa rozumie preprava fyzických osôb ťažko zdravotne postihnutých, fyzických osôb s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie a seniorov. Naše služby v praxi poukazujú na potrebu mať k dispozícii aj prepravnú sociálnu službu, vyplynulo to najmä z neustále narastajúceho počtu ťažko zdravotne postihnutých občanov, či ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom a aj ľudí dôchodkového veku, ktorí majú ťažkosti dostať sa sami, na lekárske vyšetrenie, či ísť si vybaviť svoje záležitosti do iných inštitúcií. Takýto druh sociálnej služby bol potrebný i z hľadiska obmedzenia zdravotnej dopravnej služby. Myslíme si, že tento druh sociálnej služby výrazne skvalitní aj oblasť terénnej sociálnej práce v regióne.
Prepravná služba bude pôsobiť v priamej nadväznosti na činnosť Domova sociálnych služieb a Špecializovaného zariadenia zameraného na Alzheimerovu chorobu, Parkinsonovu chorobu a na demenciu rôzneho typu etiológie, v ktorých sa poskytujú sociálne služby, nielen pre obyvateľov Zamaguria, ale i širšieho okolia v rámci územia Prešovského kraja.

toto je ukážka webstránky. NEPOUŽUVAŤ!
Návrat na obsah