Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb

NÁZOV PROJEKTU:

Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb

Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja

Projekt realizovaný v rámci výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17, Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu: 12/2018

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu: 12/2019

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Predmetom projektu je rekonštrukcia a prístavba existujúcej budovy v obci Haligovce, pričom výsledkom bude dom s dvoma bytovými jednotkami pre celkovo 12 prijímateľov sociálnej služby (v každej bytovej jednotke budú ubytovaní 6 prijímatelia sociálnej služby). Projektom sa vytvoria vhodné priestorové podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zásadami starostlivosti na komunitnej báze, t. j. v prirodzenom sociálnom prostredí alebo v prirodzených spoločenstvách organizačne a kultúrne čo najviac podobných bežnej rodine

                                      Výška poskytnutého NFP (95%): 392 461,19 EUR