Výročná správa

Výročné správy o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby ŽIVOT, n.o. Spišské HanušovceVýročná správa NO za rok 2020

Správa nezávislého audítora o ročnej účtovnej závierke štatutárneho orgánu ŽIVOT, n.o.

Účtovná závierka za rok 2020

Súvaha strana aktív

Súvaha strana pasív

Výkaz ziskov a strát

Poznámky 1 str.

Poznámky ostatné

Výročná správa za rok 2019

Dodatok ku auditu súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2019

Výročná správa za rok 2018

Ekonomická časť ku výročnej správe 2018

Dodatok ku auditu súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2018

Súvaha

Výkaz ziskov a strát

Poznámky str. 1 str. 2

Oznámenie o schválení účtovnej závierky 2018

Správu audítora z účtovnej uzávierky za rok 2018

Výročná správa za rok 2017

Oznámenie o schválení účtovnej závierky za rok 2017

Výkaz ziskov a strát

Súvaha

Účtovná závierka za rok 2017

Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke za rok 2017

Daňové priznanie za rok 2017

Výročná správa s účtovnej závierky za rok 2017

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2013

Výročná správa za rok 2012

Výročná správa za rok 2011

Výročná správa za rok 2010

Výročná správa za rok 2009