žiadosť - Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie

kontaktujte nás
Prejsť na obsah
postup pri vybavovaní žiadosti o prijatie
Radi Vám poradíme
Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom NRSR č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v domove sociálnych služieb
je potrebné aby žiadateľ o sociálnu službu urobil naledovné:

1. požiadal o posúdenie odkázanosti na uvedenú službu. Tlačivá "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" a "Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu" nájdete na tejto webovej stránke alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne na oddelení sociálnych služieb ÚPSK - odbor sociálny na Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

2. dôsledne vyplnil "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" a prílohy

3. u obvodného lekára nechal vyplniť "Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu"

4. obidve vyplnené žiadosti poslal, alebo doručil osobne ( "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" a "Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu") na adresu: Prešovský samosprávny kraj, ÚPSK - odbor sociálny na Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, osobne doručenie v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 - 15:00 hod.

5. žiadateľovi bude vydané "Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu". Vydá ho Úrad Prešovského samosprávneho kraja na základe vyššieuvedených dvoch doručených žiadostí.

6. vyplnil  tlačivo "Žiadosť o zabezpečení poskytovanej soc. služby" spolu s prílohami (vylňajte až keď Vám bude vydané "Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu")

7. poslal alebo doručil osobne do vybraného zariadenia sociálnych služieb, alebo na na adresu: Prešovský samosprávny kraj, ÚPSK - odbor sociálny na Námestie mieru 2, 080 01 Prešov vydané "Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu" a  "Žiadosť o zabezpečení poskytovanej soc. služby" spolu s prílohami

toto je ukážka webstránky. NEPOUŽUVAŤ!
Návrat na obsah